Water Waves Land shop
صفحه اصلي | ارتباط با ما | در باره ما | تاسيسات | روابط عمومي | استخدامي | فوريتهاي پزشكي | آزمايشگاه آب | لوازم ورزشي | عكاسي

در اجرای مصوبات هیات مدیره و مدیریت عامل مجموعه پارک آبی هزینه ورودی مجتمع فرهنگی ورزشی موجهای آبی به منظور رف اه کارکنان موسسات دولتی و خصوصی در قالب قراردادهای فی مابین، حداقل 20 و حداکثر 25 درصد تخفیف داده می شود. فر آیند تنظیم قرادادها به شرح زیر است:

  • صدور معرفی نامه کتبی از سوی سازمان یا اداره متقاضی و معرفی نماینده قانونی خود برای مدیرت مجموعه
  • هماهنگی در خصوص تعداد کارت درخواست شده از سوی مدیر روابط عمومی
  • واریز قیمت بلیط های درخواست شده به حساب مجموعه و ارائه فیش بانکی بر اساس تعداد کارت درخواستی
  • تنظیم قرارداد از سوی مدیر اداری با هماهنگی مدیر مالی در دو نسخه
  • امظاء قرارداد توسط مدیر عامل و نماینده معرفی شده سازمان مربوطه و مبادله قرارداد و در نهایت تحویل کارت بلیط به نماینده مربوطه

در این قرارداد تعهدات طرف قرارداد در رابطه با استفاده از امکانات رفاهی مجموعه توضیح داده شده و مدت زمان اعتبار کارتها نیز درج گردیده است.

شایان ذکر است قرارداد در رابطه با کارت تخفیف صرفا برای کلیه سازمانها، موسسات دولتی، خصوصی، شرکتهای صنعتی، خد ماتی، تولیدی توزیعی و مجامع امور صنفی تعریف شده و دادن کارت تخفیف به اشخاص حقیقی امکان پذیر نیست.

پس از تنظیم قرارداد و امضاء طرفین یک نسخه از قرارداد به همراه فیش دریافتی به امور مالی تحویل می گردد.

لازم به ذکر است تاریخ فعال شدن کارتها یک روز پس از تاریخ عقد قرارداد می باشد.